Inschrijven nieuwsbrief:

Ouders

Een goed contact tussen ouders en de school is noodzakelijk bij de ontwikkeling van de kinderen. Daarom richten wij ons op een open en duidelijke communicatie met ouders en verzorgers. Uw hulp, inbreng en ondersteuning zijn voor ons van groot belang. Samen werken aan een goede, brede basis voor 'onze' kinderen is daarbij ons uitgangspunt. Een goed contact met elkaar is voor ons allemaal van groot belang. Als u vragen heeft of als dingen onduidelijk zijn, is de groepsleerkracht de eerst aangewezen persoon bij wie u terecht kunt. Indien u er samen met de leerkracht niet uitkomt, kunt u een afspraak met één van de directieleden maken.

Ouderactiviteiten
Op de Christophoor is een werkgroep ouderactiviteiten. De werkgroep draagt zorg voor een verbetering van de communicatie tussen de school en de ouders en een toename van ouderbetrokkenheid. De cursus Goed Beter Best wordt op school aan de ouders van de peuters, kleuters en de kinderen uit groep 0 aangeboden. Ondersteunend gedrag van ouders bij de ontwikkeling van hun kind is erg belangrijk.
Door het jaar heen worden activiteiten georganiseerd van informele koffieochtenden tot themagerichte bijeenkomsten waarbij soms een deskundige wordt uitgenodigd.
Twee keer per week is er van 8:30 tot 9:00 uur koffieochtend in de ouderkamer. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Oudercommissie
De commisie ouderbetrokkenheid wordt gevormd door een groep leerkrachten en ouders die zich willen inzetten om:

  • ouderbetrokkenheid in het algemeen te vergroten;
  • ondersteunend gedrag van ouders bij het leerproces van hun kind te stimuleren;
  • de bloei van de school te bevorderen;
  • te bevorderen dat ouders zich voor de school interesseren;
  • ondersteunende werkzaamheden voor de school te verrichten;
  • de belangen van de ouders te behartigen bij de MR en de schoolleiding;
  • nieuwe leden in te lichten over de taak van de commisie ouderbetrokkenheid als geheel en de taken van de individuele leden hierin.

De commisie ouderbetrokkenheid komt regelmatig bij elkaar om over tal van zaken, die betrekkingen hebben op de school en de kinderen, te bespreken. Hierbij is ook de mederwerker ouderbetrokkenheid aanwezig.

Medezeggenschapsraad
Aan onze school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. De MR heeft een oudergeleding en een personeelsgeleding. Het aantal leden is afhankelijk van het aantal leerlingen. Op onze school bestaat de MR uit drie ouders en drie personeelsleden.
Deze leden komen minstens drie maal per jaar in een vergadering bijeen.
De volgende ouders zitten in de oudergeleding:

  • Manon Bouwman moeder van Baer (groep 3a)
  • Suzan Versloot-Vink moeder van Ricky (groep 5/6)
  • Madelon van Keeren moeder van Elin (groep 4a) en Ilza (groep 1/2c)

De directeur woont de vergaderingen bij en heeft hierin een adviserende rol. Bij diverse ontwikkelingen en veranderingen in het onderwijs heeft de MR advies- en/of instemmingsrecht. Tevens adviseert en controleert de MR het beleid van de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO). De bevoegdheden zijn vastgelegd in het reglement Meddezeggenschap Basisonderwijs.
Daarnaast heeft ons bestuur een Gemeenschappelijke Meddezeggenschapsraad (GMR), die in een aantal schooloverstijgende zaken bevoegdheden van de MR heeft overgenomen.
Voor de schoolleiding is de MR een belangrijke gesprekspartner als het gaat over beleidszaken.

 

Schoolgids

Ambrasoft

Online software voor kinderen in het basis- en speciaal onderwijs. Dagelijks gebruikt op meer dan 5.100 basisscholen.

Lees meer

Agenda

Sluiten