Inschrijven nieuwsbrief:

Ons onderwijs

Daltononderwijs
Sinds 2007 is de Christophoor een daltonschool en daarmee blijvend in ontwikkeling. Daltononderwijs staat voor een brede ontwikkeling (zowel cognitief, sportief, cultureel en sociaal-emotioneel) die bijdraagt aan een sterke persoonsontwikkeling. Het is adaptief onderwijs dat uitgaat van de mogelijkheden van iedere leerling en daardoor iedere leerling past. Elke leerling wordt uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen. De Christophoor biedt daarom een leef- en leeromgeving waar leerlingen worden uitgedaagd zich te ontwikkelen tot mensen zonder vrees met een kritische en democratische grondhouding.
Daltonleerkrachten leiden dit leerproces waar het nodig is en begeleiden het waar dat kan. Zij stellen zich ten doel om het zelfstandig werken en het met elkaar werken van leerlingen in een veilig pedagogisch klimaat te bevorderen door hen daartoe de ruimte te geven.Naast de pijlers zelfstandigheid en verantwoordelijkheid neemt samen werken een belangrijke plaats in op de Christophoor.
Om later als volwassene te kunnen deelnemen aan de samenleving moet je leren samenwerken. Ook met mensen die je niet zelf kiest. Daarom wordt op onze school veel aandacht besteed aan het coöperatief leren. Meestal gaat het om leerlingen uit dezelfde klas die samen een opdracht uitvoeren, maar ook gebeurt het dat leerlingen van verschillende leeftijden samenwerken. Al doende leren ze te luisteren naar elkaar en respect te hebben voor elkaar. Ieder mens is immers verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn omgeving.

Zes uur extra
Net als vorig jaar komen de kinderen van de Christophoor zes uur meer naar school dan kinderen op andere scholen. De doelstelling van het Rotterdams Onderwijs Beleid is kinderen meer uren taal- en rekenonderwijs te bieden zodat zij hiervoor excellente resultaten kunnen halen. Dit is iets wat wij uiteraard ook nastreven. In het hoofdstuk hiervoor heeft u kunnen lezen hoe en met welke materialen wij het taal- en rekenonderwijs aanbieden.

Vakdocenten
Wij willen dat de leerkrachten zich kunnen richten op hoogwaardige kwaliteit onderwijs voor de vakken taal, lezen, rekenen en sociale vaardigheden. Naast de groepsleerkrachten hebben de kinderen te maken met een aantal vakkrachten, zodat er ook sprake is van hoogwaardige kwaliteit onderwijs in de overige vakken. Alle kinderen hebben gym van onze gymdocenten (Jeroen en Michel) en muziek van juf Daphne. De kinderen van groep 1 t/m 3 krijgen dansles van meester Paddy en de kinderen in groep 7, 8 en 7/8 van meester Etienne. Meester Jeffrey geeft de kinderen van groep 4 t/m 8 een keer per week les in het computerlokaal waar de kinderen vaardigheden met betrekking tot ICT aangeleerd krijgen. 

Continurooster
Alle kinderen blijven over op de Christophoor. Zij hebben drie kwartier pauze tussen de middag. Voor de kinderen gaan buiten spelen, luncht elke klas onder begeleiding van de groepsleerkracht. De kinderen nemen van thuis een lunchpakket mee. Wij willen u vragen te zorgen voor een gezond belegde broodmaaltijd. Op sommige dagen krijgen de kinderen van school een gezond extraatje uitgereikt. Denkt u aan een stuk fruit, een beker melk, een eitje of iets dergelijks. Er wordt op een rustige, gezellige manier met elkaar geluncht. Deze sociale omgang vinden wij erg belangrijk. Na de pauze tussen de middag gaan de kinderen weer terug naar de klas en wordt er verder gegaan met de lessen. 

Lekker Fit
Een onderdeel van de zes uur extra is het Lekker Fitprogramma. Dit houdt in dat kinderen minimaal 3 bewegingslessen (gym of zwemles) per week krijgen. De vierde beweegactiviteit is facultatief. De kinderen kunnen zich opgeven voor gymactiviteiten die in blokken van een aantal weken na schooltijd plaatsvinden in de gymzaal. Door middel van een inschrijfformulier kunt u uw kind voor een van deze beweegblokken opgeven. In het Lekker Fitprogramma is er veel aandacht voor gezonde voeding in de lessen die in de groep gegeven worden. Er is ook een schooldiëtiste aan de school verboden. Zij geeft advies op maat aan ouders.
Gymnastiek en zwemles zijn verplichte vakken. Ieder kind moet hieraan deel nemen. Als er medische gronden zijn waarop uw kind niet kan meedoen aan de lessen, moet dit van te voren aan de school worden gemeld. In sommige gevallen vraagt de school om een medische verklaring.

Talent
Voor kinderen voor wie ook het verdiepte werk in de klas niet uitdagend genoeg is, is er de Talent-klas. In de talentgroep krijgen kinderen andersoortige stof aangeboden. Te denken valt aan projecten over het heelal, de politiek, vakken als Frans, Duits en wiskunde etc. Er is een Talentgroep middenbouw en een Talentgroep bovenbouw.  

 

Schoolgids

Ambrasoft

Online software voor kinderen in het basis- en speciaal onderwijs. Dagelijks gebruikt op meer dan 5.100 basisscholen.

Lees meer

Agenda

Sluiten